<<...Είναι κακό πράγμα η ανεργία, αλλά είναι χειρότερο ο θάνατος. Είναι καλό πράγμα η ανάπτυξη, αλλά είναι καλύτερο η ζωή. Θα προτιμούσα να μιλάω για τη ζωή, αλλά αν γίνουν τα χρυσωρυχεία θα σας μιλάω μόνο για την ψυχή σας. Τίποτα δεν θα έχω να πω πια για τη ζωή.>> Μητροπολίτης Άνθιμος,ομιλία-συλλαλητήριο ενάντια στα χρυσωρυχεία Αλεξανδρούπολη 16/1/2008 ( από τον ιστότοπο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως http://www.imalex.gr/EF4AFB8A.el.aspx)

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ


Διανομαρχιακή Επιτροπή Έβρου Ροδόπης Κατά των Χρυσωρυχείων 
Απόφαση του δασαρχείου Αλεξ/πολης για τις καταγγελίες κατά της εταιρίας Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.

Ανάκληση και αναστολή εργασιών στο λόφο του Περάματος για την Χρυσωρυχεία θρακης Α.Ε με απόφαση του διευθυντή δασών Ν. Εβρου μετά τις καταγγελίες για παράνομες εργασίες !

ΘΕΜΑ : Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφασης του Δ/ντή Δασών Ν. Έβρου
περί Έγκρισης επέμβασης για την διενέργεια ερευνητικών γεωτεχνικών γεωτρήσεων επί
δημόσιας δασικής έκτασης, στην περιοχή Περάματος Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, με
σκοπό την εδαφοτεχνική έρευνα και τον καθορισμό συνθηκών θεμελίωσης των
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) «Περί προστασίας δασών και
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ιδίου
Νόμου.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 182081/4812 πε/15-01-1981 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας
«περί διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 57 «περί μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών»
νόμου 998/79» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 92961/572/13-05-2005 εγκύκλιο διαταγή του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί διαδικασίας χορήγησης έγκρισης
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλεξανδρούπολη 19-02-2013
Αριθμ. πρωτ. : 4829
Τμήμα : Προστασίας &
Διαχείρισης Δασών
Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 12
Ταχ. Κώδικας : 681 00 Αλεξ/πολη
Πληροφορίες : Ε. Ανδρονικίδου
Τηλ . : (25510) 31967
FAX: : (25510) 38450
E-mail : ddas-evr@damt.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1) ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
14Ης Μαΐου 1-3
681 00 Αλεξ/πολη
2) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σκρα 1
681 00 Αλεξ/πολη
ΚΟΙΝ. : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Λ. Γεωργικής Σχολής 46
551 02 Θεσ/νίκη
ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡ1Υ-ΨΛΧ
επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για λατομικές-μεταλλευτικές εξορύξεις μετά την
έκδοση της 2498/2003 απόφασης Ε΄ Τμήματος ΣτΕ».
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 90460/184/28-01-2005 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «περί Εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών για μελέτες οδοποιίας», σύμφωνα με το οποίο
δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες (γεωτεχνικών ερευνών).
4. Το με αριθμ. πρωτ. 142321/21-04-2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων που γίνονται για τον εντοπισμό
γεωτεχνικών χαρακτηριστικών εδάφους-υπεδάφους, για την θεμελίωση τεχνικού έργου, εφόσον
αυτές γίνονται στα πλαίσια μελέτης συγκεκριμένου έργου.
5. Την υπ’ αριθμ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β΄/2011) Απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. To N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης».
9. Την αριθ. οικ. 1425/19-01-11 (ΦΕΚ 452/Β΄/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ¨περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με
εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων …..κ.λ.π.¨.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 196243/21-02-2012 θετική γνωμοδότηση της ΕΥΠΕ του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στα πλαίσια
της Προκαταρκτικής περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας προς
παραγωγή χρυσού στο Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» της εταιρίας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».
11. Την υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφαση του Δ/ντη Δασών Ν. Έβρου «Έγκριση επέμβασης για
την διενέργεια ερευνητικών γεωτεχνικών γεωτρήσεων επί δημόσιας δασικής έκτασης, στην
περιοχή Περάματος Δ. Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, με σκοπό την εδαφοτεχνική έρευνα και τον
καθορισμό συνθηκών θεμελίωσης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων».
ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡ1Υ-ΨΛΧ
12. Την από 02-02-2013 καταγγελία για παράνομες εργασίες της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» στη
δυτική πλευρά λόφου Περάματος Έβρου, προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.
13. Την υπ’ αριθμ. 18-02-2013 εισήγηση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ανακαλούμε μερικά την υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφασή μας και αναστέλλουμε την
εκτέλεση των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, εντός της έκτασης, που μπορεί να
πραγματοποιηθούν είτε για λόγους συντήρησης των υπαρχόντων δασικών δρόμων είτε για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, μέχρι την διερεύνηση και την ολοκλήρωση του ελέγχου της από 02-02-
2013 υποβληθείσας καταγγελίας για παράνομες εργασίες της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» στη
δυτική πλευρά λόφου Περάματος Έβρου, προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης από φορείς
(Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Οικολογική Εταιρεία Έβρου, Οικολογική Ομάδα Ροδόπης και
Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Έβρου κατά της εξόρυξης και μεταλλουργίας χρυσού) και
εφιστούμε την προσοχή της εταιρείας «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» για την υποχρεωτική παρουσία
υπαλλήλου του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης κατά την πραγματοποίηση των γεωτεχνικών
γεωτρήσεων, όπως επίσης και για την πιστή τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012
απόφασή μας.
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.-
Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
κ.α.α.
Χρήστος Τρομπούκης
Γεωτεχνικός (Δασολόγος) με Β΄ βαθμό
ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡ1Υ-ΨΛΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου